תקנון אתר

תאריך עדכון: 10.08.2022

1. מבוא

1.1  אתר www.striderisrael.co.il (להלן -“האתר”), מופעל ע”י חברת מיקרו סקוטר ישראל בע”מ – ח.פ. 514826486 (להלן – “החברה” או ” מיקרו-ישראל “) . האתר מיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר מנהל חנות וירטואלית ומאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי מיקרו-ישראל.

1.2 המבצע ו/או המעוניין לבצע עסקת רכישה באתר מאשר כי הוא מודע לתקנון האתר המשתתף, מצהיר ומתחייב כי מסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מפעיליו. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור בו, המשתמש נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.3. האמור בתקנון הינו בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד. הוראות התקנון יחולו על כל משתמשי האתר לרבות תאגידים וגופים משפטיים אחרים.

2. תנאי השתתפות

2.1. רשאי לבצע עסקת רכישה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, לאומי ויזה, אמריקן אקספרס בע”מ, ישראכרט בע”מ,

2.2.  תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת האשראי לביצוע עסקת הרכישה ולגביה, המוצרים המבוקשים ע”י המשתמש נמצאים במלאי והכתובת אליה יש לספק את המוצרים הינה בישראל ונמצא במפת החלוקה של דואר ישראל.

2.3  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ועסקת רכישה שיעשו על ידך באתר זה. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר ו/או החברה, לכל דבר ועניין.

2.4 גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

2.5 כל מבצע הזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג’ כלשהו.

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3. פרטי המשתמש

3.1 בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש יידרש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה (שם ומס’ חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

3.2 ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים מיקרו-ישראל לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים – אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למיקרו-ישראל ו/או לאתר בשל כך.

3.3 בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

4. ביצוע רכישה באמצעות האתר

4.1  המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. מיקרו-ישראל אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי. במקרה שלאחר ביצוע עסקת רכישה של מוצר התברר כי המוצר אזל, תודיע על כך החברה לצרכן תוך 72 שעות ממועד ביצוע עסקת הרכישה באתר ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

4.2  התשלום בגין עסקת הרכישה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי וכדומה).

4.3  המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 3.1 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה”).

4.4 לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק מיקרו-ישראל את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא” ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר ש מיקרו-ישראל תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 4.1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח למשתמש הודעה דוא”ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

 4.5 מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

4.6 המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא” ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי מיקרו-ישראל בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא”ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

4.7 רישומי המחשב הפנימיים של מיקרו-ישראל ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

5. אספקת המוצרים

5.1 מיקרו-ישראל תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

5.2 שירותי השילוח יהיו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות משלוחים אחר אשר יתואם ע”י החברה.

5.3  מיקרו-ישראל תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

5.4  מיקרו-ישראל מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

5.5. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

5.6 מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עבודה של דואר ישראל (לא כולל ימי שבת וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 12:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

5.7 מיקרו-ישראל לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש. מיקרו-ישראל לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע, שביתות השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים למיקרו-ישראל מראש תנקוט מיקרו-ישראל במרב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 6.4 להלן.

6. מדיניות ביטול עסקת הרכישה והחזרת המוצר

ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן

6.1 הצרכן יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.

6.2  ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן תעשה בכתב למיקרו-ישראל לכתובת המייל [email protected].

6.3  הצרכן יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצועה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

6.4 הצרכן לא יהא רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצרים שיפורטו להלן:

א. טובין פסידים.

ב. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

ג. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

6.5 במקרה של ביטול עסקת הרכישה בהתאם לאמור לעיל, מיקרו-ישראל תחזיר לצרכן את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול).

“דמי ביטול” – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת מיקרו-ישראל הוצאו על ידה או שהיא התחייבה בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

6.6  במידה שמבצע עסקת הרכישה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר למיקרו-ישראל על חשבונו ובהתאם לפרטים שיימסרו לו. המוצר יוחזר למיקרו-ישראל באריזתו המקורית כשהוא שלם, ללא פגם מכל סוג שהוא ומבלי שנעשה בו שימוש ובלווי החשבונית שנשלחה לצרכן עם המוצר ולאחר מכן יזוכה הצרכן על ידי מיקרו-ישראל בהתאם לאמור לעיל.

ביטול עסקת הרכישה על ידי מיקרו-ישראל

6.7 מיקרו-ישראל תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה כולה או חלקה:

6.7.1. במקרה ונפלה טעות במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר ו/או בתנאי התשלום ו/או בקבלת נתונים ממבצע עסקת הרכישה באתר.

 6.7.2 במקרה של אירועים שאינם בשליטת מיקרו-ישראל ו/או מפעילי האתר לרבות כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור, תקלות במחשוב ו/או בכל גורם תקשורתי אחר המונעים ו/או המעכבים את המשך המכירה, ביצועה ואספקתה במועדים שנקבעו או השתתפות במכירה באופן תקין ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר;

6.7.3.  אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מבצע עסקת הרכישה ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה; מיקרו-ישראל ו/או מפעילי האתר לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה באתר.

6.7.4.  הודעה על ביטול המכירה תימסר למבצע עסקת הרכישה בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל עסקת הרכישה ומיקרו-ישראל תימנע מחיוב כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או תשיב למבצע עסקת הרכישה כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למבצע עסקת הרכישה ו/או מי מטעמו כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מיקרו-ישראל בגין ביטול עסקת הרכישה כאמור בסעיף זה.

7. זכויות קניין רוחני

7.1. זכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר הם של מיקרו-ישראל ו/או של STRIDER SPORT INTERNATIONAL, INC.

7.2. מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב האתר, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו (להלן – “המידע”) מוגנים ע”י חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל ו/או של מדינות אחרות לרבות ע”י אמנות בינ”ל ונמצאים בבעלותה הבלעדית של מיקרו-ישראל ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו למיקרו-ישראל לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש באתר להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ובתמונות המופיעים באתר ללא הסכמה בכתב ומראש של מיקרו-ישראל.

7.3. הסימנים המסחריים של מיקרו-ישראל בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של מיקרו-ישראל ו/או של STRIDER SPORT INTERNATIONAL, INC  אשר מאשרת למיקרו ישראל להשתמש בהם, או מותגים בבעלות מיקרו-ישראל ובבעלות STRIDER SPORT INTERNATIONAL, INC  אשר השימוש בהם בישראל מותר בלעדית למיקרו-ישראל. לא יעשה המשתמש באתר כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של מיקרו-ישראל בסימני המסחר או המותגים.

8. הגבלת אחריות

8.1. מיקרו-ישראל בודקת את המידע המוצג באתר. ככל שיתברר למיקרו-ישראל כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, היא תתקנה באופן מיידי. מיקרו-ישראל אינה אחראית למידע שאינו מדויק ו/או לטעויות שנפלו ביחס למידע זה בנסיבות שבהן עשתה ככל שבידה כדי למנוע את אי הדיוק ו/או הטעויות האמורות.

8.2. מוצהר ומוסכם כי המידע המוצג באתר אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה כלשהי של מיקרו-ישראל לרכישת המוצרים הנמכרים באתר. המשתמש באתר מסכים לכך שכל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית. מיקרו-ישראל לא תישא באחריות כלפי מידע שמקורו מצדדים שלישיים.

8.3.  מיקרו-ישראל אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין במקרה שבו רכישת המשתמש לא התקבלה במערכת ו/או במקרה של בעיה טכנית בשימוש באתר ו/או בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לבצע עסקת רכישה ו/או לקבל את המוצרים ו/או שהשירות באתר יתקיים בבטחה.

8.4.  מיקרו-ישראל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר ו/או מניעת שימוש, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות אובדן רווחים שייגרם מכל סיבה שהיא.

8.5.  מיקרו ישראל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו ממיקרו-ישראל ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה ממוצר אשר נפגם בעת השימוש ו/או כתוצאה ממוצר פגום – לרבות אובדן רווחים – תהא עילת התביעה אשר תהא.

8.6. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

8.7. מיקרו-ישראל לא תהא אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה ברוכש ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

9. קישורים לאתרים אחרים – “לינקים”

9.1. ייתכן והאתר יכלול קישורים/לינקים לאתרים אחרים ומיקרו-ישראל אינה ערבה לאתרים אלו ו/או לתכנים המוצגים בהם מכל בחינה שהיא לרבות מהימנותם, נכונותם ושלמותם. מיקרו-ישראל לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו או בשל מדיניות ההגנה על הפרטיות שלהם או כתוצאה מהשימוש באתרים אלו.

10. תנאים נוספים

10.1. אורך תקופת האחריות ותנאיה יהיו מצוינים על גבי הוראות השימוש המצורפים למוצר.

10.2.  אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

10.3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק באופן מיידי את גישת המשתמש באתר אם יפר את תנאי התקנון.

10.4.  מיקרו-ישראל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, להסיר ו/או לתקן את התקנון על כל סעיפיו ו/או את כללי הרכישה באתר ו/או את המידע המצוי באתר – מעת לעת ולמשתמש לא תהא כל טענה כלפי מיקרו-ישראל בגין פעולות אלו.

 10.5. מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של מיקרו-ישראל, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10.6.  הפעילות באתר זה לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.

מדיניות הגנת הפרטיות

כל המידע שנמסר למיקרו-ישראל על ידי המשתמש באתר זה ישמש לצורך ביצוע עסקת רכישה ו/או הפעולות הנלוות לה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט לאלו הפועלים עבור או בשם מיקרו-ישראל או הקשורים לעסק לצורך ביצוע עסקת הרכישה ו/או הפעולות הנלוות לה.

ייתכן ומיקרו-ישראל תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש באתר ו/או בפרטי הקשר האחרים שנמסרו לצורך משלוח דואר אלקטרוני חוזר ו/או תגובה לפניית המשתמש באתר. דואר שיווקי בנוגע לחברה, למוצריה ומבצעיה, ככל שיהיו, יישלח רק במידה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב על ידי המשתמש באתר.

השימוש בפרטי אמצעי התשלום שנמסרו על ידי המשתמש באתר ייעשה לצורך ביצוע התשלום והמידע אודות פרטי אמצעי התשלום לא יועבר לכל גורם אחר נוסף אלא לשם הוצאה לפועל של העסקה שבוצעה על ידי המשתמש באתר.

מיקרו-ישראל שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש באתר, ככל שנמסרו לה, במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.

ייתכן וייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש באתר, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש באתר. מיקרו-ישראל רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. מיקרו-ישראל רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.